ویژه

بر چسب های مرتبط:
آموزشگاه زبان سفیر پروانه صلابت حسابداری نیاز حسابداری مدیریت حسابداری پارسیان آیین همسرداری آموزشگاه کامپیوتر حسابداری آسان نامه های عاشقانه آیین نامه راهنمایی و رانندگی نامهای ایرانی آموزشگاه زبان ایران استرالیا آموزشگاه زبان آموزشگاه موسیقی آموزشگاه موسیقی پارت حسابداری پیمانکاری سازمان تامین اجتماعی آموزشگاه زبان سفیر سازمان سنجش های کورة

آخرین آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

در سال های اخیر و با مجوز دولت تعداد بسیاری از افراد کارآفرین در رشته های خاصی مثل حسابداری و . . .با استفاده از طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه حسابداری یا رشته های دیگر دست به تاسیس آموزشکده های فنی آزاد زود بازده زده اند. اما در کنار آن باید آئین نامه ها و قوانین را متذکر شد که به ذیل اشاره می نمائیم.

آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند :
الف : سازمان : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی
ب : آموزشگاه : آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد که در آن یک یا چند رشته براساس برنامه های مصوب و مطابق با استاندارد های سازمان ، آموزش داده می شود .
پ : موسس : شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل ذکر شده در این آیین نامه از سازمان پروانه تاسیس آموزشگاه با اعتبار پنج ساله دریافت می نماید .
تبصره : شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوز ها به کارکنان شاغل در زوارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می گردد .
ت : پروانه تاسیس آموزشگاه : مجوز تاسیس و بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آموزشگاه شناخته می شود .
ث : مدیر آموزشگاه : فردی است حائز شرایط مفاد ماده (۵) این آیین نامه که از طرف موسس یا دارنده پروانه تاسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می شود .
ج: مربی آموزشگاه : فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آیین نامه است .
چ : کارآموز : فردی است که به منظور فراگیری مهارت ، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت نام می کند .
ح: قرارداد کارآموزی : قراردادی است که بین دارنده پروانه تاسیس و یا مدیر آموزشگاه و کار آموز به منظور آموزش براساس مقررات این آیین نامه منعقد می شود .
خ : مهارت : مجموعه اطلاعات نظری و توانایی های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخش از آن می باشد .
د : حرفه : مجموعه مهارت های مورد نیاز یک شغل می باشد .
ذ: رشته : مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می باشد.
ر: دوره : مدت زمان آموزش های نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است .
ز : هیات نظارت مرکزی : هیئتی است که به منظور تعیین خط مشی ، تدوین و پیشنهاد اصلاح آئین نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد هماهنگی و آیین نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت هیات های نظارت استان ها تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می باشد .
ژ: هیات نظارت استان : هیاتی است با شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص شده برای هیات نظارت مرکزی ، موضوع بند (ز) این ماده و ماده (۲) این آئین نامه که رسیدگی به امور آموزشگاه های استان را به عهده دارند .
ماده ۲- هیات نظارت مرکزی می تواند در موارد زیر ضوابط، دستورالعمل ها و جداول مربوط را تدوین ، تصویب و ابلاغ نماید .
۱- شرح وظایف و مسئولیتها و ترکیب اعضای هیاتهای استان
۲- تشخص صلاحیت های فردی موضوع بند (پ) مواد (۵) و (۱۵) این آئین نامه
۳- آیین نامه تخلفات و مجازات ها
۴- جداول مربوط به تخلفات و مجازات ها
۵- شرح وظایف و مسئولیت های موسس، مدیر و مربی و کارآموز
۶- صدور و تمدید مجوز ها به اشخاص حقوقی و حقوقی
۷- ضوابط آموزشی ،اداری ، مالی
۸- مراکز آموزشی غیر مجاز
۹- رسیدگی به امور آموزشگاه های آزاد
۱۰- احراز صلاحیت فنی و حرفه ای مدیر و مربی آموزشگاه
۱۱- نظام تشویق و تنبیه و رسیدگی به اعتراض متقاضیان به تصمیمات هیات های نظارت استان
۱۲- ضوابط مربوط به جداول شماره (۱) و (۲) پویست این آیین ناکه که تایید شده به مهر دفتر هایت دولت می باشد .
۱۳- تعیین و تغییر مدت اعتبار مجوز ها ( پروانه تاسیس ، کارت های مدیریت و مربیگری )
۱۴- تعیین و تغییر و جوهای مندرج در آیین نامه
تبصره : سایر وظایف و اختیارات هیات نظارت مرکزی و ترکیب اعضای آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می گردد و اعضای هیا مذکور با حکم رئیس سازمان منصوب می شوند .
ماده ۳- تاسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان می باشد .
تبصره : مجوز فعالی آموزشی موسسات کار آموزی آزاد ایرانی در خارج از کشور و همچنین موسسات و مراکز کار آموزی آزاد خارجی در ایارن توسط سازمان صادر خواهد شد . مسئولیت تطبیق صدور مجوز فعالیت ، صدور گواهی نامه ها و استانداد های آموزشی نمایندگی های خارجی در داخل کشور برای اجرای آموزش های مهارتی غیر رسمی به عهده سازمان است .
ماده ۴- میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی حداقل شصت درصد (۶۰%) کارآموزان شرکت کننده در آزمون پایان دوره که توسط سازمان انجام می شود .
میزان فوق قابل تغییر توسط سازمان می باشد .
فصل دوم – شرایط موسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
ماده ۵- موسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط ذیل باشند :
الف : تابعیت
ب : مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ : دارا بودن صلاحیت اخلاقی ، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته ( براساس تشخیص هیات نظارت مرکزی ) و نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و برخورداری از حسن شهرت
ت : دارا بودن مدرک تحصیلی ( برای مدیر آموزشگاه ) براساس جدول شماره (۱) پیوست این آیین نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد .
ث : عدم اعتیار به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزش به تشخیص مراجع مورد تایید سازمان
ج : دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم آقایان
چ: التزام به رعایت کلی مفاد این آیین نامه
ح: دارا بودن حداقل (۲۵) سال سن
تبصره ۱- مناطقی که متقاضی با شرط سنی موضوع این بند کم باشد یا وجود نداشته باشد سازمان می توان شرایط سنی پایین تر را بپذیرد .
تبصره ۲- پروانه تاسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط این آیین نامه صادر خواهد شد .
تبصره ۳-متقاضیان دریاقت کارت مدیریت و مدبیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهای موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده (۶) این آیین نامه مبلغ چهل هزار (۴۰٫۰۰۰) ریال به حسابی که سازمان تعیین می کند واریز نمایند .
ماده ۷- وظایف موسس به شرح زیر تعیین می شود :
الف – در خواست صدور و تمدید تاسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارک لازم
ب: معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان
پ: معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تایید کارشناس سازمان و منطبق به استاندارد های آموزشی
ماده ۸- سازمان مکلف است به موسس واجد شرایط مفاد مواد (۵ ) و (۶) این آیین نامه که ظرف مدت مقرر شده محل و تجهیزات مورد تایید سازمان را معرفی و آماده نموده است پروانه تاسیس آموزشگاه اعطا نماید.
تبصره – موسس آموزشگاه می تواند بر اساس ضوابط سازمان ، با معرفی مدیر آموزشگاه و مربیان واجد شرایط و کسب مجوز از سازمان دوره های آموزی مختلف را اجرا نماید .
ماده ۹- پروانه تاسیس صادر شده به مدت ۵ سال اعتبار دارد که در صورت استمرداد شرایط صدور آن و پرداخت هزینه مندرج در جدو.ل شماره ۲ این آیین نامکه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد تمدید می گردد .
تبصره: پروانه تاسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۵) این آیین نامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و اعلام آن توسط سازمان ، نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری می کنند.
ماده ۱۰- مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آئین نامه ونظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تاسیس می باشد .
تبصره – اجرای ضوابط آموزشی ، تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی ، حضور و غیاب و آمار و ثبت نتایج امتحانات براساس دستور العمل سازمان ، شرکت در جلسات توجیهی که از طرف سازمان تشکیل می گردد و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی از وظایف مدیر آموزشگاه می باشد .
ماده ۱۱- دارنده پروانه تاسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر را به صورتی تنظیم می نماید که مدت تمدید استخدام منعقده با مربی و مدیر را به صورتی تنظیم می نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی قرار گیرد ، به نجوی که جابه جایی مدیر و مبربی نیر جز در دو دوره آموزشی انجام نپذیرد .
ماده ۱۲- دارنده پروانه تاسیس موظف است موجبات شرکت کارآموزانی را که دوره را طبق قرارداد کارآموزی به پایان می رسانند در آزمونی که توسط سازمان برگزار می گردد فراهم نماید .
ماده ۱۳- دارنده پروانه تاسیس آموزشگاه موظف است به شکایات ، نظرات و پیشنهادات کارآموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی نماید .
ماده ۱۴- کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ چهل هزار (۴۰٫۰۰۰) ریال به حسابی که از سوی سازمان تعیین می گردد واریز نمایند .
تبصره ۱- کارآموزان آموزشگاه های وابسته یا تحت پوشش دستگاه های دولتی و موسسات عام المنفعه خصوصی که هیچگونه شهریه ای دریافت نمی کنند از پرداخت مبلغ فوق معاف می باشند .
تبصره ۲- افرادی که هزینه آموزش آنها در آموزشگاه های خصوصی از طرف دستگاه های دولتی و ارگان ها پرداخت شده است یا مبا معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به طور رایگان در این آموزشگاه ها آموز ش می بینند از پرداخت مبلغ یاد شده معاف هستند . بدیهی است در صورت پرداخت شهریه مبلغ مذکور از شهریه مقرر کسر می گردد .
فصل سوم ـ مربیان ، شرایط اشتغال و مسئولیت های آنها
ماده ۱۵-مربیان باید حائز شرایط زیر باشند :
الف : تابعیت ایران
ب : مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ : دارا بودن صلاحیت اخلاقی ، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (براساس تشخیص هیات نظارت مرکزی ) و نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و برخواری از حسن شهرت.
ت: عدم اعتیاد به مواد مخدر و داران بودن سلامت متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخیص مراجع مورد تایید سازمان
ث : دارا بودن گواهی پیان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای مردان
ج : دارابودن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته یا حرفه مورد آموزش براساس جدول شماره (۱) این آیین نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد .
ماده ۱۶- متقاضیان مربیگری در صورتی که در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای که توسط سازمان برگزار می گردد قبول شوند برای آنها کارت مربیگری که مدت اعتبار آن پنج سال است از سوی سازمان صادر می شود در صورت عدم استمرار شرایط مندرج در ماده (۱۵) این آیین نامه اعتبار کارت مزبور تمدید نمی شود و در صورت تغییر استاندارد مربوط و یا بخشی از آن ، تمدید کارت منوط به بررسی مجدد صلاحیت فنی حرفه ای صاحب کارت خواهد شد .
ماده ۱۷- مربیانی که بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداری نمایند حسب اعلام دارنده پروانه تاسیس آموزشگاه و تشخیص سازمان پس از یکبار اخطار کتبی کارت مربیگری آنان باطل می گردد .
فصل چهارم :
ماده ۱۸- سن کار آموز شرکت در دوره های آموزشی نباید کمتر از ۱۲ سال تمام باشد .
تبصره ۱- حداقل سن کارآموز با توجه به تبصره ماده (۲۹ قانون کارآموزی ـ مصوب ۱۳۴۹ در موارد خاص با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر است .
تبصره ۲- پذیرش کارآموزان کمتر از ۱۵ سال منوط به ارائه اجازه کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز است .
تبصره ۳- پذیرش ، آموزش و صدور گواهی نامه مهارت برای اتباع خارجی در آموزشگاه ها با ارایه مجوز اقامت از مراجع ذی ربط مجاز است.
ماده ۱۹- حداقل میزان سود کارآموزان جهت شرکت در دوره های آموزشی براساس استاندارد مجوز اقامت از مراجع ذی ربط مجاز است .
فصل پنجم : نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسیس و تعطیل آموزشگاه
ماده ۲۰- نظارت و بازرسی در امور آموزشگاهها توسط افرادی صورت می گیرد که درای معرفی نامه ( کارت شناسایی مخصوص بازرسی ) صادر شده از طرف سازمان می باشد .
ماده ۲۱- دارندگان پروانه تاسیس مکلفند مدارک و اطلاعات مربوط را هنگام مراجعه در اختیار بازرسان قرار دهند .
تبصره ۱- خارج کردن فتوکپی مدارک از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارایه مجوز کتبی سازمان مجاز است .
تبصره ۲- بازرسین در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از مفاد این آیین نامه ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی آموزشگاه مراتب را به سازمان گزار شمی نمایند در صورت تکرار تخلف مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل موقت و یا لغو پروانه تاسیس آموزشگاه به هیات نظارت مرکزی ارجاع می شود .
تبصره ۳- در صورت عدم ارایه دفتر بازرسی و مدارک و اطلاعات مربوط ، گزارش بازرسان ملاک عمل خواهد بود .
ماده ۲۲- حداکثر مدت مجاز برای توقف فعالیت آموزشگاه با کسب اجازه قبلی از سازمان دو سال می باشد در صورتی که این مدت بیش از دو سال باشد لازم است برای بازگشایی آن اقدام به کسب پروانه تاسیس مجدد شود .
ماده ۲۳ ـ تعطیل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسیس قبل از اختتام دوره آموزشی ممنوع است مگر در صورت توافق کتبی کلیه کارآموزان با بازپرداخت شهریه آنان (برای کارآموزان کمتر از ۱۵ سال توافق کتبی ولی یا سرپرست قانونی لازم بوده و شهریه نیز به آنان بازپرداخت می گردد. )
فصل ششم ـ مقررات عمومی
ماده ۲۴ ـ نسخه اصلی پروانه تأسیس باید در دفتر آموزشگاه نصب گردد.
ماده ۲۵ ـ انتقال یا واگذاری پروانه تأسیس آموزشگاه به شخص یا اشخاص واجد شرایط این آیین نامه با هماهنگی و تأیید سازمان مجاز است.
ماده ۲۶ ـ دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقیق به سازمان اعلام نمایند.
ماده ۲۷ ـ تغییر محل آموزشگاه منط به تحقق مجدد شرایط مندرج در ماده (۸) این آیین نامه و تحصیل موافقت سازمان می باشد.
ماده ۲۸ ـ در محل آموزشگاه نباید هیچ گونه فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد.
تبصره ـ سازمان می تواند برای کلیه واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی که امکانات آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده اند با رعایت مفاد این آیین نامه پروانه صادر نماید.
ماده ۲۹ ـ نام آموزشگاه می باید فرهنگ اسلامی و ایرانی مباینت نداشته و در تمام مدت فعالیت آ»وزشگاه حفظ گردد. انتخاب نام آموزشگاه نباید تکراری باشد. تغییر نام با هماهنگی سازمان توسط اداره کل مجاز می باشد.
ماده ۳۰ ـ تعطیل هر یک از حرفه های مورد آموزش یا فعالیت مجدد آنها لزوماً باید با توافق کتبی سازمان انجام پذیرد.
ماده ۳۱ـ کلیه آموزشگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه موجودیت یافته اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یک سال شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.
تبصره ـ شرایط حداقل مدرک تحصیلی دارندگان پروانه تأسیس این گونه آموزشگاهها از شمول جدول شماره (۱) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد مستثنی است.
ماده ۳۲ ـ موسس به هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی آمزشگاه به هنگام دریافت کارت (مدیریت آموزشگاه ـ مربیگری) و تمدید آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (۲) این آیین نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به حسابی که از طرف سازمان تعیین می شود واریز نمایند.
تبصره ـ ایثارگران و اقوام درجه یک آنان و نیز مدیر و مربیان و کارآموزان دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که آموزش در آنها به صورت رایگان می باشد و همچنین کارکنان سازمان و ادارت کل و خانواده درجه یک آنان (پدر، مادر، همسر و فرزند) و نیز بسیجیان فعال با ارایه معرفی نامه معتبر ز مراجع مربوط از پرداخت هرگونه وجه مذکور در این آیین نامه معاف می باشند.
ماده ۳۳ ـ آزمون متقاضیان مدیریت آموزشگاه و مربیگری حداقل سالی یکبار از طرف سازمان برگزار و تاریخ آن تا یک ماه قبل از انجام توسط رسانه های عمومی اعلام می گردد.
ماده ۳۴ ـ پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه برای آموزش مردان صرفاً به مردان و برای آموزش زنان به زنان داده می شود.
تبصره ـ در مواردی که رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشد سازمان می تواند صدور پروانه را تا زماین که صلاح بداند از مفاد این ماده مستثنی نماید، مشروط بر آنکه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضی از هر جهت صلاحیت را داشته باشد.
ماده ۳۵ ـ آموزش کارآموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش کارآموزان مرد صرفاً توسط مربیان مرد باید انجام شود.
تبصره ـ در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط بنا به پیشنهاد اداره کل و تأیید سازمان آموزشگاهها می توانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول این ماده مستثنی شوند.
ماده ۳۶ ـ مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت تعیین شده بر اساس استاندارد کمتر باشد.
ماده ۳۷ ـ نشر و پخش هرگونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاههای آزاد در صورتی مجاز است که دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را کسب نموده باشند.
ماده ۳۸ ـ انجام آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهی نامه مهارت به عهده سازمان است.
تبصره ـ در حرفه هایی که سازمان لزوماً برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت را لازم تشخیص ندهد ضمن اجرای آموزش و اعمال نظارت کلی سازمان آزمون برگزار نمی شود. بدیهی است مراتب در این خصوص قبلاً به آموزشگاهها ابلاغ می گردد.
ماده ۳۹ ـ سازمان موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل زیر مجموعه رشته ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت نماید.
ماده ۴۰ ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است یک نسخه از این آیین نامه را در دسترس و محل دید عموم کارآموزان قرار دهد.
ماده ۴۱ ـ میزان شهریه کارآموزان توسط سازمان با توجه به شرایط منطقه تعیین می گردد و رعایت آن جهت استمرار پروانه تأسیس الزامی است.
ماده ۴۲ ـ رشته های آموزشی می تواند همه ساله بر حسب نیاز بازار کار و صنعت به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اصلاح و حداقل و نوع مدرک تحصیلی متقاضیان کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه به موازات بهبود کیفیت آموزش فنی و حرفه ای در کشور تغییر یابد. افزایش هزینه ]ای شرکت در آزمون مهارت ـ صدور گواهینامه و المثنی آن ـ کسب پروانه ـ تمدید پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه و اخذ کارت مربیگری و تجدید آن با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص های بانک مرکزی منوط به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده ۴۳ ـ آموزشگاه هایی که بر طبق قانون یا تصویب نامه هیئت وزیران دارای آیین نامه خاص می باشند از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.
ماده ۴۴ ـ اعضای خانواده معظم شهدا و ایثارگران در دریافت مجوزهای موضوع این آیین نامه در اولویت خواهند بود.
ماده ۴۵ ـ تصویب نامه های شماره ۴۷۹۰۶/ت۳۹۲هـ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۰ و شماره ۴۵۸۳/ت۲۰۷۹۹ هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۹ لغو می شوند.

مطالب مرتبط با آخرین آئين نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد


یه جک بخون       جک بعدی 

برترین هاویژه


کلیه حقوق این سایت ، متعلق به Shiraz FUN می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .